Regulamin

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator danych osobowych /Sprzedający – Piotrowski Artur, Ul. Racławicka 4/2, 58-370 Boguszów-Gorce.
 2. Kurs – dowolny kurs on-line, dostępny do kupienia poprzez stronę, którego twórcą jest Sprzedający.
 3. Produkty – wszystkie oferowane usługi przez Sprzedającego.
 4. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym w szczególności udostępnianie Użytkownikowi możliwości składania Zamówień Towarów oraz nabywania znajdujących się w bieżącej sprzedaży Towarów.
 5. Użytkownik/Kupujący – osoba fizyczna, prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług.
 6. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Sklep/Serwis –działający pod adresem https://piomateusz.pl/ 
 8. Zamówienie Towaru – złożone przez Użytkownika za pośrednictwem https://piomateusz.pl/ oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. System Płatności – usługa przekazu płatności świadczona za pośrednictwem https://piomateusz.pl/
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://piomateusz.pl/

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży o dostarczenie elektronicznego produktu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie.
 4. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 5. Aby złożyć zamówienie Użytkownik musi:
  • Wybrać produkt.
  • Podać imię, adres mailowy.
  • Zaakceptować regulamin.
  • Wybrać sposób płatności,
  • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  • (opcjonalnie) zgłosić chęć otrzymania faktury VAT. W przypadku gdy użytkownik chcę fakturę powinien podać dane: nazwa firmy, NIP, adres prowadzenia działalności.
 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju a w przypadku produktów elektronicznych zawierana jest umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 7. Po złożeniu Zamówienia Towaru, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia zamówionego Towaru bez wad.
 9. Wysłanie danych dostępowych do konta użytkownika na którym Użytkownik posiada dostęp do Panelu Kursanta następuje na adres email wskazany przez Użytkownika.
 10. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 11. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.
 12. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.
 13. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie.
 14. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedający w przypadku niedokonania przez Użytkownika płatności całości ceny Zamówienia w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 15. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedający jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. W przypadku dokonania przez Użytkownika częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone przez niego środki są zwracane.
 16. Sprzedający wystawia faktury na zakupione przez Użytkownika Towary po zaznaczeniu opcji “Chcę otrzymać fakturę” podczas realizacji zamówienia oraz wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Faktury wystawiane są elektronicznie. Faktura zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.
 17. Po dokonaniu zamówienia Kupujący może wyrazić swoją opinie na temat zakupu poprzez zainstalowaną przez nas wtyczkę CusRev.
 18. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 19. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 21. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 4

Warunki techniczne

 1. Przed zakupem produktów Użytkownik powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć kurs, obsługuje format w jakim jest on zapisany. Sprzedający nie gwarantuje, że zakupiony format otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi kursu.
 2. Warunkiem korzystania w przypadku kursu – możliwość odtworzenia audio i video.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownik niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedającego do Użytkownika lub odwrotnie.

§ 5

Prawo własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6

Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest HotPay
 2. Sprzedający umożliwia dokonywanie płatności w formie: przelewu bankowego (przedpłata) online, oraz za pomocą BLIK.
 3. Sprzedający potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 7

Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Klient może odstąpić od umowy gdy kurs nie został w ogóle rozpoczęty lub gdy rozpoczął kurs jednak nie ukończył 10 % tego kursu.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego jako załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 7. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9

Dane osobowe

 1. Administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych jest Piotrowski Artur, Ul. Racławicka 4/2, 58-370 Boguszów-Gorce (dalej ADO).
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji ewentualnej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • korzystania z  produktów i usług oferowanych przez ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • wykonania zawartych umów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń;
  • przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili Państwo na to dobrowolną zgodę. Nasze działania opieramy zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie Państwo w każdym momencie wycofać zgodę;
  • kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
  • prawidłowej obsługi przez ADO w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą elektroniczną w tym poprzez kontakt na komunikatorze na stronie czy na mediach społecznościowych jak i telefonicznie, jak również poprzez pozostawienie swoich danych w komentarzu na stronie www zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prawidłowej obsłudze Klienta,
  • rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest rozpatrzenie reklamacji,
  • wysyłki newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing swoich produktów i usług,
  • przeprowadzenia konkursów w mediach społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO jest prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja, przeprowadzenie konkursu, umożliwienie wzięcia w nim udziału Uczestnikom Konkursu lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami i ich dochodzenie,
  • udzielenia odpowiedzi na żądanie podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  • archiwalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 3. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje  upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, reklamowe, prawne.
 4. Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta z ADO nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia tych relacji, lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 5. Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO Stawki 2, Warszawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawców lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
  • Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
  • Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Serwisu przez 7 (siedem) przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  • W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2021 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY